V skladu z zakonom o šolski prehrani (ZPolPre; Ur. l. RS, št. 43/2010) prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda pa se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava, ki se lahko kadarkoli prekliče, se vloži na predpisanem obrazcu.

A) Splošna subvencija:
Po določilih Zakona za uravnoteženje javnih financ je od 1. 9. 2012 dalje ukinjena pravica do splošne
subvencije. Pravico do splošne subvencije imajo le tisti učenci, ki jim pripada tudi dodatna subvencija
v višini 1/3 malice. Torej subvencija pripada samo socialno ogroženim učencem.

B) Dodatna subvencija:
Upravičenci do subvencije so tisti učenci, ki za to zaprosijo in hkrati izpolnjujejo kriterije.

Kriteriji so: dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v RS.

Do 42 % PBP pripada učencu subvencija v višini ene tretjine cene malice.

Do polne dodatne subvencije so upravičeni (ne glede na dohodek družine) učenci v rejništvu, prosilci
za azil.
Prav tako so do polne subvencije upravičeni učenci, pri katerih so nastopile izjemne okoliščine v
družini (npr. bolezen, smrt, brezposelnost, naravne in druge nesreče).

C) Subvencija za kosilo:
Do te subvencije so upravičeni učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za
kosilo (% PBP do vključno 18 % povprečne plače).


Pravico do subvencionirane šolske prehrane uveljavljajo starši na pristojnem Centru za socialno delo
na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.