V pouk uvajamo metodo formativnega spremljanja (FS).

 

Namen formativnega spremljanja znanja je izboljšati kakovost učenja in poučevanja. Nanaša se na vrednotenje doseganja razumevanja in napredka v pridobivanju znanja učencev. Ključni element formativnega spremljanja so kakovostne povratne informacije, ki spadajo med najmočnejše orodje za izboljšanje učenčevih dosežkov. Izkušnje in najnovejši izsledki raziskav kažejo, da z vključitvijo učencev v uravnavanje lastnega učenja (načrtovanje, sooblikovanje kriterijev uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje) in s spodbujanjem sodelovalnega učenja učenci postajajo bolj aktivni v procesih pridobivanja znanja, prevzemajo večjo odgovornost za svoje učenje ter postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov. (Povzeto po dr. Ada Holcar Brunauer, ZRSŠ)


Cilj naše šole:

Vključevanje elementov formativnega spremljanja v pouk,

izboljševanje učenja in razumevanja učne snovi,

soustvarjanje učnega procesa z učenci (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.),

višja motivacija za učenje,

učenci vrednotijo svoje delo in so deležni kakovostnih povratnih informacij tako s strani učitelja kot sošolcev z namenom izboljševanja učenja (ugotavljanja, v kolikšni meri so dosegli zastavljene cilje).

 

Eden od ciljev izvajanja FS je tudi oblikovati učiteljski tim, ki si bo med šolskim letom izmenjeval primere dobre prakse in se bo dalje izobraževal na tem področju.

 

Projekt bova vodili: Katarina Fekonja in Miriam Svete