Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Razpredelnica prikazuje nabor obveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvejali v tem šolskem letu.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET OZNAKA PREDMETA RAZRED
Obdelava gradiv – kovine OGK 7., 8., 9.
Vzgoja za medije – Radio RAD 7., 8.
Načini prehranjevanja NPH 9.
Sodobna priprava hrane SPH 7.
Multimedija MME 7., 8.
Španščina ŠI1 7., 8., 9.
Turistična vzgoja TVZ 7., 8., 9.
Nemščina 1 NI1 7.
Nemščina 2 NI2 8.
Nemščina 3 NI3 9.
Šport za sprostitev ŠSS 7.
Šport za zdravje ŠZZ 8.
Izbrani šport – odbojka IŠP 9.
Ples PLE 7., 8., 9.
Ansambelska igra ANI 7., 8., 9.
Kemija v življenju KEŽ 9.
Poskusi v kemiji POK 8.

Neobvezni izbirni predmeti

Učenec 1., 4., 5. ali 6. razreda lahko izbere največ dve uri neobveznega izbirnega predmeta na teden.

Razpredlnica prikazuje nabor neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET OZNAKA PREDMETA RAZRED
Prvi tuj jezik – angleščina N1A 1.
Drugi tuj jezik – nemščina N2N1 4., 5., 6.
Tehnika NTE 5., 6.
Šport NŠP 4., 5., 6.
Umetnost NUM 4., 5., 6.

 

Dostopnost