NPZ 2023/2024


Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. 

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. in 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minu.

Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.

Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Sklep o določitvi tretjega predmeta (NPZ)

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole, opravljali nacionalno preverjanje znanja.

Na naši šoli bo tretji predmet NPZ:

FIZIKA


Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  v elektronski obliki. O času vpogleda bodo učenci in starši sproti  obveščeni.


Več informacij si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Državni izpitni center, zavihek Nacionalno preverjanje znanja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Dostopnost