Knjižnica

LITTERA SCRIPTA MANET.
(lat.) «Kar je napisano ostane.«

Knjižnica Osnovne šole dr. Ivana Korošca sledi načelu knjižnice kot pedagoško-informacijskega središča šole, saj s svojo vlogo, poslanstvom, organizacijo, opremo ter nenazadnje s svojo fizično pozicijo (razprostira se nad večnamenskim prostorom šole) predstavlja pomemben steber vzgojno-izobraževalnega procesa šole.

Poleg primarnih knjižnično-informacijskih nalog, kot so nabava, zbiranje, obdelava, hranjenje ter izposoja knjižničnega gradiva, si prizadevamo povečati bralno kulturo med učenci ter samostojno in samoiniciativno iskanje gradiva. Vse to učenci pridobivajo v okviru knjižnično informacijskega znanja (KIZ), ko z oddelkom v času pouka obiščejo šolsko knjižnico. V ta namen organiziramo pravljične urice za najmlajše, knjižne uganke, knjižničarski krožek, tematske razstave, obiščemo bližnje knjižnice, se udeležimo ljubljanskega knjižnega sejma, idr. Vsi učenci od prvega do devetega razreda  najdejo v naši knjižnici tudi knjige za Cankarjevo bralno značkoin domače branje.

Knjižnično gradivo vnašamo v slovenski knjižnično informacijski sistem COBISS.

Fizična postavitev celotnega knjižničnega gradiva (prevladujejo monografske publikacije), ki obsega približno 12.700 enot, sledi razdelitvi po starostnih oddelkih C (cicibani), P (pionirji) in M (mladinci) ter UDK (decimalnemu klasifikacijskemu sistemu). Referenčni oddelek (slovarji, enciklopedije, idr.) ter serijske publikacije (58) so namenjeni čitalniški uporabi, strokovni oddelek za učitelje pa vsebuje pedagoško-didaktično strokovno gradivo.

Učenci si lahko izposodijo predpisano učno gradivo iz šolskega učbeniškega sklada.

 

Učbeniški sklad v šolskem letu 2018/19 vodi Miriam Svete.

Vsi uporabniki knjižnice upoštevajo knjižnični red.

Dostopnost