Svetovalna služba

KARIERNA ORIENTACIJA
INTERNETNA VARNOST
MEDVRSTNIŠKO NASILJE
UČENJE UČENJA – Letak o učenju učenja
KAM PO POMOČ?

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Pri tem šolska svetovalna služba pomaga in sodeluje. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokoven avtonomen način sodeluje z vsemi udeleženci  tako v šoli kot tudi izven šole.

Svetovalna služba ni le servis, ki interventno priskoči na pomoč samo ob različnih težavah in motnjah, pač pa je strokovni sodelavec, ki skupaj z ostalimi zaposlenimi  skrbi za zdravo in spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje.

KDO SMO?

Aktiv šolske svetovalne službe sestavljamo:

Psihologinja:

Mateja Dolinar, psihologinja, tel. 01 75-72-508, e-mail: mateja.dolinar4@guest.arnes.si
Maja Gale, socialna delavka, tel. 01 75-72-508, e-mail: maja.gale@guest.arnes.si


DSP
Specialne pedagoginje:
Janja Kavčič
janja.kavcic@guest.arnes.si
Tel.:    01 75-72-519


Olga Pogačnik Janežič
olga.pogacnik-janezic@guest.arnes.si
Katarina Filipič
katarina.filipic@guest.arnes.si


Špela Cizl
spela.cizl@guest.arnes.si
Simona Tomše
simona.tomse@guest.arnes.si
Neja Frbežar
neja.frbezar@guest.arnes.si
Simona Zaletel
simona.zaletel@guest.arnes.si
Manca Sladoje
manca.sladoje1@guest.arnes.si


PODROČJA, KI JIH POKRIVAMO

Skupinska in individualna pomoč ter svetovanje učencem, staršem, učiteljem in mentorjem:

 • pri organizaciji učenja,
 • pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi,
 • v konfliktnih situacijah v trikotniku učenec – učitelj – starši,
 • ob intervencijah in kontaktih z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Psiho pediatrični oddelek, Centri za socialno delo, Centri za preprečevanje odvisnosti, Zdravstveni dom ….).

Pridobitev odločb o usmeritvi:

 • izvedba testiranja (SNAP …),
 • priprava dokumentacije,
 • udeležba na timskih sestankih,
 • priprava individualiziranih programov,
 • spremljanje in evalvacija dela ter napredka dodatne strokovne pomoči.

Vpis šolskih novincev:

 • opazovanje otrok in sodelovanje z vzgojiteljicami vrtca,
 • postopek vpisa v skladu z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • sodelovanje v komisiji za odložitev šolanja,
 • izvedba roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev,
 • oblikovanje oddelkov prvih razredov,
 • sodelovanje z učitelji in vzgojitelji.

Poklicno usmerjanje in svetovanje:

 • usmerjanje učencev od vstopa v šolo do zaključka šolanja,
 • svetovanje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja,
 • predstavitev izobraževalnih programov slovenskih srednjih šol,
 • priprava na informativne dneve,
 • pomoč pri vpisu v različne srednješolske programe,
 • obveščanje o obvestilih prijavno-informacijske službe RS.

Izvajanje in nadzor nad Nacionalnim preverjanjem znanja:

 • izbor učiteljev ocenjevalcev,
 • izpeljava NPZ v skladu s koledarjem in navodili RIC,
 • pregled rezultatov učencev in podaja morebitnih ugovor nad ocenjevanjem,
 • izdelava poročila o poteku in dosežkih NPZ.

Vodenje šolskega sklada:

 • obdelava vlog za sofinanciranje šolskih in obšolskih dejavnosti,
 • priprava predlogov za sofinanciranje,
 • pridobitev potrebnih soglasij,
 • izdelava končnega poročila delovanja šolskega sklada,
 • pridobivanje finančnih sredstev za šolski sklad.

Izobraževanje učencev, staršev in učiteljev v smislu preventive in osveščanja:

 • obravnavanje aktualnih tem iz obdobja otroštva in adolescence, problemih zasvojenosti, medsebojnih odnosov, vrednotah mladih,
 • posredovanje strokovnih informacij o inovacijah s področja vzgoje in izobraževanja,
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih.

Vzgojna problematika:

 • pomoč razrednikom pri izreku vzgojnih opominov,

Skrb za šolsko dokumentacijo in

     druge zadeve, ki so povezane s šolsko svetovalno službo.

 

Knjige, ki jih priporočamo v branje: KNJIGE SPLETNA STRAN ŠOLE SVETOVALNO DELO

 

 

 

 

 

Dostopnost