Učenci lahko v šoli prejemajo malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju tudi popoldansko malico, za učence v jutranjem varstvu po želji pripravimo tudi zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, vključeni v oddelek podaljšanega bivanja pa tudi kosilo.

Učenci 1. razreda prejmejo zajtrk v jutranjem varstvu, odmor za šolsko malico je po 2. šolski uri in traja od 9.35 do 9.55.

Kosilo poteka od 11.40 do 13.40. Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, odidejo na kosilo v spremstvu učitelja, vsi ostali učenci pa kosilo prevzamejo sami v šolski kuhinji.

 

Stroški šolske prehrane

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Plačilo šolske prehrane je možno preko položnice ali trajnega naloga. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca.

Prehrano lahko starši odjavijo v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno (tel. 01 75 72 500), po elektronski pošti (prehrana-osborovnica@guest.arnes.si), po faksu (01 75 72 510), pisno ali preko spletne strani LO.POLIS z uporabo dodeljenega gesla. Če je bila odjava prehrane podana šoli do 8.30 zjutraj, velja odjava z naslednjim dnem po javljanju oz. z dnem, ki ga navedejo starši. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Prepozno odjavljeni in neodjavljeni obroki se zaračunavajo po polni ceni (brez subvencije).

Dodatne dnevne prijave za šolska kosila bo sprejemal dežurni učenec do 9. ure, cene teh kosil so višje za 10%. OBROK ABONENTI DNEVNE PRIJAVE
ZAJTRK 0,58 € /
DOPOLDANSKA MALICA 0,80 € /
POPOLDANSKA MALICA 0,58 € /

KOSILO

za učence od 1. do 5. razreda

2,20 € 2,42 €

KOSILO

za učence od 6. do 9. razreda

2,50 € 2,75 €

ZAJTRK: Učenci 1. razreda prejmejo zajtrk v učilnici jutranjega varstva pod vodstvom učitelja.

DOPOLDANSKA MALICA: Vsi učenci prejmejo dopoldansko malico v učilnicah. Z učenci so učitelji, ki imajo 2. šolsko uro pouk. Učitelji pomagajo tudi pri razdeljevanju malice ter pri sortiranju odpadkov po končani malici. Učencem 1. razreda pripelje malico v učilnico pomočnica kuharja. Prav tako pripelje tudi napitek učencem od 2. do 5. razreda. Za učence od 6. do 9. razreda prevzamejo malico dežurni učenci posameznega razreda. Ti poskrbijo, da je učilnica po končani malici pospravljena, vso posodo in morebitne ostanke hrane pa vrnejo v kuhinjo.

KOSILO: Učenci od 1. do 9. razreda prevzamejo kosilo v šolski kuhinji in ga pojedo v jedilnici. Učenci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pridejo na kosilo v spremstvu učiteljev OPB po urniku, ki ga sestavijo na aktivu OPB. Ostali učenci pridejo na kosilo sami.

POPOLDANSKA MALICA: Popoldanska malica je namenjena učencem v podaljšanem bivanju. Malico prevzamejo in razdelijo učitelji v OPB.

HIGIENA

Učence navajamo na ustrezno higieno rok. Učitelji jih opozarjajo na umivanje, ob umivalnikih pa imamo nameščena tudi navodila za umivanje rok.

SADJE IN ZELENJAVA

Naša šola je vključena v projekt Šolska shema. Iz Šolske sheme prejmejo učenci sveže sadje enkrat tedensko. Poleg tega vsaj dvakrat tedensko ponudimo sadje in zelenjavo tudi pri šolski malici. Sadje sestavlja tudi popoldansko malico, zelenjavo pa večinoma ponudimo ob kosilu. 60

VODA

Potrebe po vodi so odvisne od vnosa vode s tekočinami in hrano na eni strani in od nezaznavne izgube (dihanje, znojenje) ter izločanja vode s sečem in z blatom na drugi strani. Potreba po tekočini narašča predvsem s povečano telesno dejavnostjo in s povečanim potenjem ter povečano temperaturo v okolju (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Za otroke je priporočljiva količina vode 1–2 l dnevno, za mladostnike pa približno 2,5 l dnevno.

PIJAČE

Pitje pijač (tekočin) je nujno potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. Najprimernejša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda. Pitna voda vsebuje relativno malo mineralov, vode z večjo vsebnostjo mineralov so mineralne vode (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).

ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE KOLIČINE TEKOČINE

Vsi obroki, ki jih pripravljamo v kuhinjah OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, vsebujejo tudi pijače oz. živila z večjo vsebnostjo vode. Pri tem uvajamo priporočila Smernic zdravega prehranjevanja. Otrokom ne omejujemo pitja vode med odmori. Učenci dobijo napitek pri zajtrku, malici, kosilu in popoldanski malici. Med vsakim odmorom lahko pijejo vodo iz vodovoda. Kakovost vode iz javnega vodovoda nadzira NLZOH v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika. Voda v Borovnici je z zdravstvenega vidika ustrezna. V zavodu je kar nekaj možnosti, kjer lahko učenci pijejo vodo iz javnega vodovoda, saj so umivalniki nameščeni v vseh učilnicah.

UKREPI ZA VARNO PITJE VODE

V prvi in drugi triadi izvaja nadzor nad higieno zob in ustne votline zdravstvena delavka Zdenka Suhadolnik. V začetku šolskega leta vse učence seznani s pravilnim umivanjem zob, obenem pa nauči učence tudi pravilno umivati roke. Učencem pokaže, kako lahko pijejo vodo iz pipe brez uporabe kozarčka. Pomembno je, da učenci pred pitjem pustijo teči vodo nekaj časa (v tem času si temeljito umijejo roke).

Učenci si lahko pri pitju pomagajo tudi s plastenko, ki jo prinesejo od doma. Pri tem je treba paziti, da je plastenka vsak dan dobro pomita in posušena. Pri kosilih bomo za nadomeščanje tekočine ponudili vodo, različne kompote in čaj.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

Vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v učne načrte različnih predmetov od 1. do 9. razreda. Največ vsebin in ciljev s področja prehrane dobijo učenci pri predmetu gospodinjstvo in pri izbirnih predmetih s področja prehrane. Vsebine s področja hrane in prehranjevanja so vključene tudi v naslednje dejavnosti:

  • skupnost učencev (pogovori o šolski prehrani in predlogi za jedilnike),
  • podaljšano bivanje (navajanje učencev na kulturno uživanje hrane),
  • dnevi dejavnosti (obisk ekološke kmetije).

 

Prehranske vsebine usmerjajo otroke in mladostnike k upoštevanju načel zdrave, varne in varovalne prehrane; kljub temu da je upoštevanje smernic odvisno od posameznika in okolja, iz katerega prihaja, ne smemo pozabiti dejstva, da je to področje, ki pomembno vpliva na zdravje posameznika in celotne družbe ter tako na kakovost življenja.