Skupnost učencev šole in šolski parlament

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.

 

NALOGE SKUPNOSTI UČENCEV (SUŠ):

 • izvolitev vodstva SUŠ (predsednik, namestnik),
 • volitve v šolski parlament,
 • sprejetje letnega načrta dela,
 • naloge predstavnikov oddelčne skupnosti,
 • pregled Pravil šolskega reda,
 • dogovor o aktivnostih skozi celo šolsko leto in njihovo načrtovanje,
 • oblikovanje meril za izbiro najboljše oddelčne skupnosti,
 • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti,
 • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in sveta šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • obravnavanje aktualnih tematik in druge naloge, za katere se učenci sprotno dogovarjajo z mentorjem,
 • urejanje panoja skupnosti učencev šole.

 

Šolski parlament

Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament obravnava temo, ki so jo izbrali osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tema 32. nacionalnega otroškega parlamenta bo MOJA POKLICNA PRIHODNOST, ki se bo nadaljevala tudi v novem šolskem letu 2021/2022.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oz. mentor dolžan sklicati šolski parlament.

 

Dostopnost