Učitelji bodo na ravni strokovnih aktivov načrtovali, kako vnašati v pouk posamezne elemente formativnega spremljanja, s čimer bodo pripomogli k aktivnejši vlogi učenca v vseh fazah učnega procesa. Strokovni aktivi bodo nato evalvirali, kako bodo posamezne dejavnosti zaživele v razredu. Učenci bodo tako postopoma prevzeli več odgovornosti za svoje učenje in znanje, in sicer skozi temeljna načela formativnega spremljanja: ugotavljanje predznanja, načrtovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ter povratna informacija.

Posamezne primere dobrih primerov učne praske si bodo učitelji predstavili tudi širše, v okviru pedagoške konference.